ABDI Sp z o.o. oferuje kursy i szkolenia z zakresu:

 

- zamówienia publiczne

- księgowość i finanse

- fundusze UE w perspektywie 2014-2020

- fundusze UE dla samorządów

- fundusze UE dla przedsiębiorców

- Studium Wykonalności projektu UE

- Biznes plan – to nic trudnego

- zarządzanie projektami wg. metodologii IPMA

- rozpoczynanie działalności gospodarczej – procedura, formy działalności gospodarczej, praktyka

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce (dla pracowników i przedsiębiorców)

- prawo umów gospodarczych – zagadnienia praktyczne – formułowanie umów w obrocie gospodarczym

- skuteczna windykacja – wybrane zagadnienia dochodzenia należności

- ochrona danych osobowych – zasady ochrony danych, aspekty praktyczne pracy z danymi osobowymi

- prawo własności intelektualnej w praktyce – główne problemy prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej

- opłaty za wieczyste użytkowanie w praktyce

- opłaty adiacenckie i planistyczne źródłem dochodów gmin

- ochrona informacji niejawnych w jst

- sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

- moja firma w Internecie – narzędzia skutecznej promocji

- Google – nie trzeba kochać ale trzeba wykorzystać!

- profilaktyki uzależnień (uzależnienie od alkoholu i postawy dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym; uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; trening konstruktywnych umiejętności i zachowań)

- profilaktyki przemocy w rodzinie (przemoc w rodzinie i jej wpływ na dziecko jako ofiarę lub świadka; przemoc rówieśnicza i jej zapobieganie wśród młodzieży)

-  rozpoznawanie oznak przemocy wśród młodzieży szkolnej (szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców)

-  przemocy domowej-wczesna diagnostyka i możliwość przeciwdziałania (szkolenie dla lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów i pielęgniarek środowiskowych)

- warsztaty relacji społecznych podnoszących jakość funkcjonowania w kontakcie z samym sobą i z innymi ludźmi dla osób doznających przemocy w rodzinie

- kursy j. angielskiego specjalistyczne/ zawodowe: Business and banking; Civil aviation and flight attendants service; Construction and engineering; Tourism, hotels and catering; Logistics and transport; Medical and nursing.

- kursy  j. angielskiego przygotowujące do egzaminów: szóstoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego

- kursy j. angielskiego przygotowujące do egzaminu: IELTS (International English Languane Testing System)

 

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez nasza firmę kursach i szkoleniach otwartych.

Oferujemy także możliwość przeprowadzenia kursów i szkoleń zamkniętych zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Zapewnimy wysoką jakość realizowanych usług.